ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 2 CUỐI HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2021-2022

VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LỚP 2 TỪ TUẦN 1 - 35

Tuần 1

Bài 1 : https://youtu.be/c_-PQE1o-E4

Bài 2 : https://youtu.be/kW8IRBuYNSU

Bài 3 : https://youtu.be/eowAPXqIsbo

Bài 4 : https://youtu.be/wszLUipXZ54

Bài 5 : https://youtu.be/9gdpfc7hQ-8

Tuần 2

Bài 1 : https://youtu.be/4YkssVylePw

Bài 2 : https://youtu.be/JSzE32yJ9yA

Bài 3 : https://youtu.be/HENjTmMgiTs

Bài 4 : https://youtu.be/Gd7S1UylaQ4

Bài 5 : https://youtu.be/jUnvRBieQDM

Tuần 3 (có 1 bài kiểm tra)

Bài 1 : https://youtu.be/0ktLfTn7J-8

Bài 2 : https://youtu.be/R2IWsAMqlOc

Bài 3 : https://youtu.be/Z2DHo0rxwy4

Bài 4 : https://youtu.be/Yh4ptoIvICg

Tuần 4

Bài 1 : https://youtu.be/1xkdP6wCK3k

Bài 2 : https://youtu.be/p4Wqhg_Oo84

Bài 3 : https://youtu.be/glZRjbJsAqo

Bài 4 : https://youtu.be/IY3gvH0yIPk

Bài 5 : https://youtu.be/CVs2EtmyZj4

Tuần 5

Bài 1 : https://youtu.be/ZhkTygyuuMw

Bài 2 : https://youtu.be/6JfGrqGmYyk

Bài 3 : https://youtu.be/A0nLA-HD8iE

Bài 4 : https://youtu.be/tT26-mQBWhE

Bài 5 : https://youtu.be/XdY0bqOYZ2A

Tuần 6

Bài 1 : https://youtu.be/9CF9p4yQ3wA

Bài 2 : https://youtu.be/5yP1ccL501U

Bài 3 : https://youtu.be/8dC5x9I5cLA

Bài 4 : https://youtu.be/y2dqbaG2-6Y

Bài 5 : https://youtu.be/C-pwvc74yOE

Tuần 7

Bài 1 : https://youtu.be/UT3J64ZUpg0

Bài 2 : https://youtu.be/CEVnSLdwRXI

Bài 3 : https://youtu.be/9DINe1eOgio

Bài 4 : https://youtu.be/rCgpL5L2oMI

Bài 5 : https://youtu.be/AZqIOjVhLVc

Tuần 8

Bài 1 : https://youtu.be/bHgvPFCX6EU

Bài 2 : https://youtu.be/MwflE2YoTig

Bài 3 : https://youtu.be/P31WxlHO380

Bài 4 : https://youtu.be/Wg-ZRRSmVPw

Bài 5 : https://youtu.be/Qn-DGxL3S50

Tuần 9

Bài 1 : https://youtu.be/tkx1hDBkwBw

Bài 2 : https://youtu.be/w049AgBIFTo

Bài 3 : https://youtu.be/By7LUJ5c5oA

Bài 4 : https://youtu.be/dG93uTo75r0

Tuần 10

Bài 1 : https://youtu.be/piJnseZ58kg

Bài 2 : https://youtu.be/yfVi8D0kEfs

Bài 3 : https://youtu.be/f1mXTqH0cgU

Bài 4 : https://youtu.be/eD09156lRZE

Bài 5 : https://youtu.be/09C-g0XsZMU

Tuần 11

Bài 1 : https://youtu.be/5VEnst7lTM0

Bài 2 : https://youtu.be/vEM_ieNwHqc

Bài 3 : https://youtu.be/ULeVgBHxZLQ

Bài 4 : https://youtu.be/cumljSAwqJM

Bài 5 : https://youtu.be/LFKx2FdVovE

Tuần 12

Bài 1 : https://youtu.be/aO6Z3059QKg

Bài 2 : https://youtu.be/Dl3ZFLqYZvA

Bài 3 : https://youtu.be/2fgbAeD1GmA

Bài 4 : https://youtu.be/xf9q_kfU7LM

Bài 5 : https://youtu.be/LOl0SwGhHFU

Tuần 13

Bài 1 : https://youtu.be/RH8FeDPtq0A

Bài 2 : https://youtu.be/wG-bSF0pBNM

Bài 3 : https://youtu.be/N-exZQ1-XIo

Bài 4 : https://youtu.be/5aF_EbqDsUg

Bài 5 : https://youtu.be/PUuuCKU_8lQ

Tuần 14

Bài 1 : https://youtu.be/BiPhSUjuwZg

Bài 2 : https://youtu.be/mL_nzp02MCw

Bài 3 : https://youtu.be/weOzlfMpKF0

Bài 4 : https://youtu.be/-3ZBhRiylAk

Bài 5 : https://youtu.be/skl2ELnNDiQ

Tuần 15

Bài 1 : https://youtu.be/oDbVH7jNWmA

Bài 2 : https://youtu.be/M-4MuyPQyI0

Bài 3 : https://youtu.be/JW3G5rWLIj0

Bài 4 : https://youtu.be/cpil0zIqvCI

Bài 5 : https://youtu.be/nP9cO40LDVo

Tuần 16

Bài 1 : https://youtu.be/HYaR7weExuA

Bài 2 : https://youtu.be/a_BqkoG2WrI

Bài 3 : https://youtu.be/_uswCFOIHgw

Bài 4 : https://youtu.be/NUTRPxL66IM

Bài 5 : https://youtu.be/00GO1upaMBk

Tuần 17

Bài 1 : https://youtu.be/HUWcJXKG7s0

Bài 2 : https://youtu.be/0EANXInH4Rg

Bài 3 : https://youtu.be/6-5FtV0Qwdc

Bài 4 : https://youtu.be/wHVfO_G-rI0

Bài 5 : https://youtu.be/AIK3i8u7LkM

Tuần 18

Bài 1 : https://youtu.be/jxst9Fa7GTM

Bài 2 : https://youtu.be/a3gVQKpaBzY

Bài 3 : https://youtu.be/hgJ51mqvzSU

Bài 4 : https://youtu.be/7LIhsfcqhEA

Tuần 19

Bài 1 : https://youtu.be/PU1LcghEw60

Bài 2 : https://youtu.be/CXhofUMyri0

Bài 3 : https://youtu.be/kP_ujWHtaP0

Bài 4 : https://youtu.be/WbCHKPZaczQ

Tuần 20

Bài 1 : https://youtu.be/xNnQ5vUm_F4

Bài 2 : https://youtu.be/l6qLysgmaYA

Bài 3 : https://youtu.be/tJe9E4w8Q2o

Bài 4 : https://youtu.be/EsHT6BOlsPo

Bài 5 : https://youtu.be/LStvzjeEuQw

Tuần 21

Bài 1 : https://youtu.be/LGeIecNdUY4

Bài 2 : https://youtu.be/DdYpcloG-Wk

Bài 3 : https://youtu.be/yF4Y3BK24wQ

Bài 4 : https://youtu.be/B_fR563z-0E

Bài 5 : https://youtu.be/peieOGHjAEs

Tuần 22 (có 1 bài kiểm tra)

Bài 1 : https://youtu.be/6n5H2uKTcVM

Bài 2 : https://youtu.be/t8atgE_dN5k

Bài 3 : https://youtu.be/r4MAMY52ELU

Bài 4 : https://youtu.be/rJq9-gOA8Lw

Tuần 23

Bài 1 : https://youtu.be/a-AiC4VxDT8

Bài 2 : https://youtu.be/udunZKp2STQ

Bài 3 : https://youtu.be/GT9sUe3GsBI

Bài 4 : https://youtu.be/_zlBBTw_-cM

Bài 5 : https://youtu.be/aX-7oGptorw

Tuần 24

Bài 1 : https://youtu.be/-cQE7Ynvba0

Bài 2 : https://youtu.be/SYPGmXhgFFg

Bài 3 : https://youtu.be/hppFFVnuCNs

Bài 4 : https://youtu.be/HbGFFgr1KW4

Bài 5 : https://youtu.be/B6HsYwDfpmw

Tuần 25

Bài 1 : https://youtu.be/_9ZJ_rvhILQ

Bài 2 : https://youtu.be/UbGipQQssJM

Bài 3 : https://youtu.be/fvejWSP8CKs

Bài 4 : https://youtu.be/VdEGhsbKFhQ

Bài 5 : https://youtu.be/OXR9oUlt7zg

Tuần 26

Bài 1 : https://youtu.be/6qhZ_MZ-4xE

Bài 2 : https://youtu.be/SnDD9zyjRKw

Bài 3 : https://youtu.be/cQnT9_lQ1d0

Bài 4 : https://youtu.be/1hNrUdCLUNk

Bài 5 : https://youtu.be/lEttlzI-h1g

Tuần 27

Bài 1 : https://youtu.be/NJJMIxWl8M4

Bài 2 : https://youtu.be/cD1AMnyMMvM

Bài 3 : https://youtu.be/N8J7BARrQsg

Bài 4 : https://youtu.be/DxEhifLcpOo

Bài 5 : https://youtu.be/IzDruUemiBI

Tuần 28 (có 1 bài kiểm tra)

Bài 1 : https://youtu.be/tkVx7kz-9hE

Bài 2 : https://youtu.be/xSqFjhEiw5Y

Bài 3 : https://youtu.be/R33cQ-AyFvA

Bài 4 : https://youtu.be/6TqfcdOzPv0

Tuần 29

Bài 1 : https://youtu.be/xXSoGcsnaXE

Bài 2 : https://youtu.be/cUxLcisapdQ

Bài 3 : https://youtu.be/X36U9pXTm5A

Bài 4 : https://youtu.be/FRwDlatR0Oc

Bài 5 : https://youtu.be/7gPfMH551YI

Tuần 30

Bài 1 : https://youtu.be/_iS_GsFhvr8

Bài 2 : https://youtu.be/5HtU8A73KCQ

Bài 3 : https://youtu.be/LYtOaQqzhFs

Bài 4 : https://youtu.be/4wn0-AaeqPA

Bài 5 : https://youtu.be/BdXPNQJcmA4

Tuần 31

Bài 1: https://youtu.be/rSia0gwNxvo

Bài 2: https://youtu.be/RsiGCrp0-bw

Bài 3: https://youtu.be/D60akhEIR5g

Bài 4: https://youtu.be/yNA3A3kIxQo

Bài 5: https://youtu.be/E3ihUFqDi54

Tuần 32:

Bài 1: https://youtu.be/sZf2YH-9x7c

Bài 2: https://youtu.be/MoP5p6bZA8o

Bài 3: https://youtu.be/Sbuuhlf_b18

Bài 4: https://youtu.be/aiXwBTJvHwQ

Tuần 33:

Bài 1: https://youtu.be/_NhUM_PxNoQ

Bài 2: https://youtu.be/oYDeVgSNsPQ

Bài 3: https://youtu.be/SDBm3_LPAiM

Bài 4: https://youtu.be/8_vt37QGokw

Bài 5: https://youtu.be/4Z5V7vsKXc8

Tuần 34

Bài 1: https://youtu.be/IuzgSLKJpcc

Bài 2: https://youtu.be/9J8Vz8AGBK4

Bài 3: https://youtu.be/Pq5hazRw5fs

Bài 4: https://youtu.be/dgSM7NvH2rs

Bài 5: https://youtu.be/L64OlYVPkJM

Tuần 35

Bài 1: https://youtu.be/pMFcVkkJFXg

Bài 2: https://youtu.be/wG-2hjuRrUM

Bài 3: https://youtu.be/BB5B41JcPCE

Bài 4: https://youtu.be/6x6RFL4YLv

Ôn tập về giải toán 88


Luyện tập chung trang 89


Luyện tập chung trang 89, 90


Luyện tập chung trang 90