ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ I, GIỮA HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2021-2022

CÁC VIDEO HỌC TOÁN LỚP 3 TỪ TUẦN 1 - 35

Tuần 1

Bài 1 : https://youtu.be/ExhK5ZB9xT4

Bài 2 : https://youtu.be/ktevJaVAN4w

Bài 3 : https://youtu.be/Qnj6hKlP6BI

Bài 4 : https://youtu.be/9ygePoIIkXU

Bài 5 : https://youtu.be/Vgw6Fk8ZQ0M

Tuần 2

Bài 1 : https://youtu.be/xxNsKAj17dw

Bài 2 : https://youtu.be/pGx112fxyYs

Bài 3 : https://youtu.be/SAVnsVrbwfU

Bài 4 : https://youtu.be/b0n6WnZJL80

Bài 5 : https://youtu.be/hoo3JzlGy1o

Tuần 3

Bài 1 : https://youtu.be/Fc8t5zguRQc

Bài 2 : https://youtu.be/jqxjQcIXArA

Bài 3 : https://youtu.be/D-NjT6JgtjE

Bài 4 : https://youtu.be/_3eBb37lWaY

Bài 5 : https://youtu.be/M8PJHVtn2GI

Tuần 4 ( có 1 bài kiểm tra)

Bài 1 : https://youtu.be/WF3eQvxmzcM

Bài 2 : https://youtu.be/nGpgmoBdPgg

Bài 3 : https://youtu.be/MDAsTlJqm0Q

Bài 4 : https://youtu.be/sRxemx0ibdQ

Tuần 5

Bài 1 : https://youtu.be/gKe4G6NaEBE

Bài 2 : https://youtu.be/4DCL-H0DATM

Bài 3 : https://youtu.be/hxNnrQ_4ubU

Bài 4 : https://youtu.be/Jg9346C3jm8

Bài 5 : https://youtu.be/oIB8QNs1xuQ

Tuần 6

Bài 1 : https://youtu.be/HKir63sqFos

Bài 2 : https://youtu.be/LXKy43RB9HA

Bài 3 : https://youtu.be/NA71gl8WLHc

Bài 4 : https://youtu.be/J_pB0AMivCU

Bài 5 : https://youtu.be/QF4WxWEnrfI

Tuần 7

Bài 1 : https://youtu.be/cbOrx71DE_M

Bài 2 : https://youtu.be/7LE5sWYTkEc

Bài 3 : https://youtu.be/Rh9Lumvk8jc

Bài 4 : https://youtu.be/YpYoiO1DjDc

Bài 5 : https://youtu.be/ju5dVb4v6mE

Tuần 8

Bài 1 : https://youtu.be/Im_LFfvrMoA

Bài 2 : https://youtu.be/4FoKIiq5kgI

Bài 3 : https://youtu.be/KTn6vP8OoPg

Bài 4 : https://youtu.be/ZRa3W3mEyxU

Bài 5 : https://youtu.be/yj9heW_A3yM

Tuần 9

Bài 1 : https://youtu.be/pY8-gwdBZes

Bài 2 : https://youtu.be/Kl9gpsqPUB4

Bài 3 : https://youtu.be/9yzgmcfUqUE

Bài 4 : https://youtu.be/BhUiCAowwWk

Bài 5 : https://youtu.be/qdj1WqIJAnc

Tuần 10

Bài 1: https://youtu.be/kSnopAzdIpU

Bài 2: https://youtu.be/WhPeN8WMD10

Bài 3: https://youtu.be/5sLwUVBSWDs

Bài 4: https://youtu.be/FyViO2OfOP4

Tuần 11

Bài 1: https://youtu.be/x2NLglmoK8o

Bài 2: https://youtu.be/QqqtSS5GF14

Bài 3: https://youtu.be/JuOWi2vdNT0

Bài 4: https://youtu.be/Glwnt8XnYVE

Bài 5: https://youtu.be/z23lg3jkmu0

Tuần 12

Bài 1: https://youtu.be/0pW4vi99jrI

Bài 2: https://youtu.be/EBSnWduXZWs

Bài 3: https://youtu.be/EVWtXtE_CNE

Bài 4: https://youtu.be/3c6qdKokK34

Bài 5: https://youtu.be/Hzmb53icb7E

Tuân 13

Bài 1: https://youtu.be/FVue_ZncMbk

Bài 2: https://youtu.be/VxQbDeoIzqk

Bài 3: https://youtu.be/ynW1So9XMjA

Bài 4: https://youtu.be/CO1c8kSorYY

Bài 5: https://youtu.be/8kzzyw2FnPc

Sự tích trung thu: https://youtu.be/7jJ2GeM80h0

Tuần 14

Bài 1: https://youtu.be/BLpRPjF9Bgs

Bài 2: https://youtu.be/NWXLteRRrE8

Bài 3: https://youtu.be/uoQmWWVdYD0

Bài 4: https://youtu.be/2-dN0tFYeXk

Bài 5: https://youtu.be/vC_76YwrUBs

Tuần 15

Bài 1: https://youtu.be/b8P8m85P5So

Bài 2: https://youtu.be/s4jBqswv0-U

Bài 3: https://youtu.be/e_aH74JoCVg

Bài 4: https://youtu.be/koTcEswgMyA

Bài 5: https://youtu.be/y3mdI3HzGv8

Tuần 16

Bài 1: https://youtu.be/axEF9sKNe7Q

Bài 2: https://youtu.be/veXYDfxFq-g

Bài 3: https://youtu.be/lYp_FpRkL6s

Bài 4: https://youtu.be/Gf-XlqW5Yjo

Bài 5: https://youtu.be/xhHUDMuvHdQ

Tuần 17

Bài 1: https://youtu.be/F8wyxNig0_o

Bài 2: https://youtu.be/xZptvV5Rlio

Bài 3: https://youtu.be/C1RP8XFY-dg

Bài 4: https://youtu.be/Ooh6ufH1WXI

Bài 5: https://youtu.be/E3V_B2EoFy4

Tuần 18

Bài 1: https://youtu.be/SqJ9A9nYDsI

Bài 2: https://youtu.be/ducuGlMRrEw

Bài 3: https://youtu.be/jyiVKiUeV90

Bài 4: https://youtu.be/EhdFjpT7LuQ

Tuần 19

Bài 1 : https://youtu.be/3f9JqqW5Cy8

Bài 2 : https://youtu.be/zTbts2phW00

Bài 3 : https://youtu.be/rksZ6XUuXgk

Bài 4 : https://youtu.be/qyMbTJBussE

Bài 5 : https://youtu.be/68VOJU-jM28

Tuần 20

Bài 1 : https://youtu.be/DCFvRcnA00o

Bài 2 : https://youtu.be/D0i6zmem00Q

Bài 3 : https://youtu.be/ZGgoUvPiB1A

Bài 4 : https://youtu.be/PLYkNesuxng

Bài 5 : https://youtu.be/53V6NEM4B2Q

Tuần 21

Bài 1 : https://youtu.be/pzyArtB_u5I

Bài 2 : https://youtu.be/C4hLRDnfiu4

Bài 3 : https://youtu.be/vuFgE2rnyxc

Bài 4 : https://youtu.be/yqdFNtPSZus

Bài 5 : https://youtu.be/geRJubvlAbo

Tuần 22

Bài 1 : https://youtu.be/5TgMqsM_0Yw

Bài 2 : https://youtu.be/odWMCNQSpWs

Bài 3 : https://youtu.be/TTs5XUJAVGU

Bài 4 : https://youtu.be/nbe_any5GoE

Bài 5 : https://youtu.be/X1NRmALuMxo

Tuần 23

Bài 1 : https://youtu.be/6kduOKPaOoQ

Bài 2 : https://youtu.be/TuZKUpcKohk

Bài 3 : https://youtu.be/RLFNtZ41O_Q

Bài 4 : https://youtu.be/UKGJp86cLl8

Bài 5 : https://youtu.be/XeBawVwbRrs

Tuần 24

Bài 1 : https://youtu.be/qTwgHqsOYu8

Bài 2 : https://youtu.be/7AgcwhlnnLc

Bài 3 : https://youtu.be/8oUBREpW_OE

Bài 4 : https://youtu.be/d3cnnZzWCmw

Bài 5 : https://youtu.be/Aw9cMhdfD0k

Tuần 25

Bài 1 : https://youtu.be/Oj75_nYhHZ4

Bài 2 : https://youtu.be/oT-SdxjfSfk

Bài 3 : https://youtu.be/i6tK1KU1sYM

Bài 4 : https://youtu.be/ivrpqVYJnZk

Bài 5 : https://youtu.be/uuX6th41fg4

Tuần 26 (có 1 bài kiểm tra)

Bài 1 : https://youtu.be/f3JqbjyMJ9k

Bài 2 : https://youtu.be/Wd8YGX0svtY

Bài 3 : https://youtu.be/lRw37XMz9KM

Bài 4 : https://youtu.be/UIuTACN7OIU

Tuần 27

Bài 1 : https://youtu.be/hskunB8Ng78

Bài 2 : https://youtu.be/Ox0ZgXcJWLs

Bài 3 : https://youtu.be/eXpmjTCeyv8

Bài 4 : https://youtu.be/cywm0mkv35g

Bài 5 : https://youtu.be/tqGn7mnguQU

Tuần 28

Bài 1 : https://youtu.be/mBUW5PYVCW8

Bài 2 : https://youtu.be/Z0_IqqUjgsk

Bài 3 : https://youtu.be/3GppYQw_hLU

Bài 4 : https://youtu.be/-ra4HsrtrZ8

Bài 5 : https://youtu.be/vqVpb1EOhuw

Tuần 29

Bài 1 : https://youtu.be/4v8rd0BzEDQ

Bài 2 : https://youtu.be/MpR1dO8b37U

Bài 3 : https://youtu.be/SVeWs0A2q74

Bài 4 : https://youtu.be/7p99e-cRKgs

Bài 5 : https://youtu.be/cSj0SSyfAaA

Tuần 30

Bài 1 : https://youtu.be/fnVuvQFzj1w

Bài 2 : https://youtu.be/DnItBPR7mKk

Bài 3 : https://youtu.be/pn_HoNhyZSk

Bài 4 : https://youtu.be/QzZR44kel_8

Bài 5 : https://youtu.be/zgshS1CEoCQ

Tuần 31

Bài 1 : https://youtu.be/47ruwkGl1i8

Bài 2 : https://youtu.be/AeEgF9li7l4

Bài 3 : https://youtu.be/e2QAM42ZAuM

Bài 4 : https://youtu.be/ad10HUIFE_0

Bài 5 : https://youtu.be/RqpKmPuEdLI

Tuần 32

Bài 1 : https://youtu.be/Q7FPa6lwf6M

Bài 2 : https://youtu.be/WwWQp_PoMbY

Bài 3 : https://youtu.be/Cruf_yb8GNY

Bài 4 : https://youtu.be/C5fnU-uKoaU

Bài 5 : https://youtu.be/ggkvELd4PUc

Tuần 33 (có 1 bài kiểm tra)

Bài 1 : https://youtu.be/jIeO3fkLVPI

Bài 2 : https://youtu.be/9d10VPdxYhU

Bài 3 : https://youtu.be/a8TbA84St5Y

Bài 4 : https://youtu.be/tB20XNTIe3I

Tuần 34

Bài 1 : https://youtu.be/wXyUV7WbaHg

Bài 2 : https://youtu.be/gkHAp0CYlRM

Bài 3 : https://youtu.be/xTlPhRwN1fU

Bài 4 : https://youtu.be/H-_JBPRbv_o

Bài 5 : https://youtu.be/imV71FA8HkI

Tuần 35

Bài 1 : https://youtu.be/qCVrGJVo4aI

Bài 2 : https://youtu.be/lZzJRPNlt2c

Bài 3 : https://youtu.be/JR5SWpa0bWY

Bài 4 : https://youtu.be/RYbK5G_I4G0


Toán lớp 3 Chu vi hình chữ nhật trang 87


Toán lớp 3 Chu vi hình vuông trang 88


Toán lớp 3 luyện tập chung trang 77


Toán lớp 3 làm quen với biểu thức trang 78Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trang 79Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức (tt) trang 80


Toán lớp 3 luyện tập trang 81


Toán lớp 3 chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 72


Toán lớp 3 chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73Toán lớp 3 giới thiệu bảng nhân trang 74


Toán lớp 3 giới thiệu bảng chia trang 75Toán lớp 3 luyện tập trang 76