ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ 1, CUỐI HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2021-2022

VIDEO DẠY TOÁN LỚP 4 TỪ TUẦN 1 - 35

Tuần 1

Bài 1 : https://youtu.be/NyRAZ-IISeY

Bài 2 : https://youtu.be/h0WYuUqlhjc

Bài 3 : https://youtu.be/zUkn9FCoGCU

Bài 4 : https://youtu.be/xPxh2RRNjd4

Bài 5 : https://youtu.be/Yve_ukvk2u4

Tuần 2

Bài 1 : https://youtu.be/ld7pvuUFYGw

Bài 2 : https://youtu.be/po6VeO_8hto

Bài 3 : https://youtu.be/y7djQWtVsZY

Bài 4 : https://youtu.be/vF9AhEk7Dkc

Bài 5 : https://youtu.be/_jT7_eabZjM

Tuần 3

Bài 1 : https://youtu.be/TRtTk8bK1bY

Bài 2 : https://youtu.be/x2rHSZqk5ds

Bài 3 : https://youtu.be/xq_Ylyd-NVY

Bài 4 : https://youtu.be/OTzFrnkLG-M

Bài 5 : https://youtu.be/9TTleJbKdX4

Tuần 4

Bài 1 : https://youtu.be/AvCdGDNScMo

Bài 2 : https://youtu.be/bFmsNnh5vKQ

Bài 3 : https://youtu.be/E2El5lPXmuM

Bài 4 : https://youtu.be/iyAvHe_PmFg

Bài 5 : https://youtu.be/zL8BfZpMjIs

Tuần 5

Bài 1 : https://youtu.be/YhypxWJLXGI

Bài 2 : https://youtu.be/jZGPjOZC6FI

Bài 3 : https://youtu.be/Ct8vHL-ClXI

Bài 4 : https://youtu.be/4jp5FdYiEUg

Bài 5 : https://youtu.be/nSOKVC0di4o

Tuần 6

Bài 1 : https://youtu.be/g5H3zjl_zPw

Bài 2 : https://youtu.be/B1gexPRBt64

Bài 3 : https://youtu.be/hax1sRyX3Rs

Bài 4 : https://youtu.be/mWe6N70bA04

Bài 5 : https://youtu.be/7aheSKdvP00

Tuần 7

Bài 1 : https://youtu.be/4Ri516wwk24

Bài 2 : https://youtu.be/_g4Hw_qzQ1E

Bài 3 : https://youtu.be/n_N-uJ6TiZ4

Bài 4 : https://youtu.be/0UV4kdVct1M

Bài 5 : https://youtu.be/qlljBV6jC_o

Tuần 8

Bài 1 : https://youtu.be/EkXAz5tpxro

Bài 2 : https://youtu.be/6Xf_FH_3i0E

Bài 3 : https://youtu.be/JuS6r-A_R6Q

Bài 4 : https://youtu.be/vt1jtB4ywoc

Bài 5 : https://youtu.be/Gh9eIHetWMs

Tuần 9

Bài 1 : https://youtu.be/0qGZY2qkRTI

Bài 2 : https://youtu.be/kd3NY_h0Vps

Bài 3 : https://youtu.be/MH-aL_qZNbo

Bài 4 : https://youtu.be/KHxiOyA9bQc

Bài 5 : https://youtu.be/H1KIbFkOiKA

Bài 6 : https://youtu.be/csOCkBS9Hwo

Tuần 10

Bài 1: https://youtu.be/Wk3SaRk4nwo

Bài 2: https://youtu.be/xSgRaPTKu_k

Bài 3: https://youtu.be/bfzeX9gGPSs

Bài 4: https://youtu.be/HWwle51EHbU

Tuần 11

Bài 1: https://youtu.be/HELaQWGb1M4

Bài 2: https://youtu.be/8bWdOZBU_5k

Bài 3: https://youtu.be/fFAWgoLScqc

Bài 4: https://youtu.be/u2Lkh1gcU-U

Bài 5: https://youtu.be/CxU43rmIhCw

Tuần 12

Bài 1: https://youtu.be/3vxJvqArCjE

Bài 2: https://youtu.be/g-yFsYPaKKs

Bài 3: https://youtu.be/WA9asL2Avo0

Bài 4: https://youtu.be/mpjYMnqRsXU

Bài 5: https://youtu.be/fSCST4IjYn4

Tuần 13

Bài 1: https://youtu.be/ZNOCwD-SvbI

Bài 2: https://youtu.be/c3ALq94kRa8

Bài 3: https://youtu.be/nPq_7Q7_0vc

Bài 4: https://youtu.be/1lmOY-S3HQE

Bài 5: https://youtu.be/K8rJl6iWW8o

Tuần 14

Bài 1: https://youtu.be/hrHu4seCUXc

Bài 2: https://youtu.be/SXgV7S_UFbo

Bài 3: https://youtu.be/uBRw0g3yQEw

Bài 4: https://youtu.be/v67-Agd3IkQ

Bài 5: https://youtu.be/_Sy_M8a5qWk

Tuần 15

Bài 1: https://youtu.be/EfY12OnATM4

Bài 2: https://youtu.be/Ghg2qHOQUoI

Bài 3: https://youtu.be/ERC5_0GvJlc

Bài 4: https://youtu.be/JmZrnufgpO0

Bài 5: https://youtu.be/ukuxEBJhp1Q

Tuần 16

Bài 1: https://youtu.be/Cwu-3-NRSeg

Bài 2: https://youtu.be/or-9WF37VaY

Bài 3: https://youtu.be/l9_jgowc7qg

Bài 4: https://youtu.be/BTw8vzIuEss

Bài 5: https://youtu.be/nekAxoS0LVg

Tuần 17

Bài 1: https://youtu.be/VheTcfKk18c

Bài 2: https://youtu.be/amHlINvC0aY

Bài 3: https://youtu.be/g1yRqOfXmFQ

Bài 4: https://youtu.be/9znoywaqPXg

Bài 5: https://youtu.be/KeIPsRORMt0

Tuần 18

Bài 1: https://youtu.be/XfGbnilW1JY

Bài 2: https://youtu.be/AxomMp99v4A

Bài 3: https://youtu.be/wWxJYKVEQ-0

Bài 4: https://youtu.be/1xfI0MmrBII

Tuần 19

Bài 1 : https://youtu.be/N3ZKm5caVzA

Bài 2 : https://youtu.be/e5Cl3lnvqq0

Bài 3 : https://youtu.be/NEtZixsD7o4

Bài 4 : https://youtu.be/OHevV1E1Z_I

Bài 5 : https://youtu.be/Vi94Lz9q_lc

Tuần 20

Bài 1 : https://youtu.be/iasxilHE7_c

Bài 2 : https://youtu.be/vrbzXpLuT7U

Bài 3 : https://youtu.be/X6Waj8PIkMM

Bài 4 : https://youtu.be/vNWlbI4Ioro

Bài 5 : https://youtu.be/uwHy-dJ4CC4

Tuần 21

Bài 1 : https://youtu.be/KoHbpvv-dzw

Bài 2 : https://youtu.be/lFcdlP0p2_Y

Bài 3 : https://youtu.be/XgJ-zhrgIWw

Bài 4 : https://youtu.be/qY40IJg70Q0

Bài 5 : https://youtu.be/UNV_rmINlCA

Tuần 22

Bài 1 : https://youtu.be/pPdHSo-MMd8

Bài 2 : https://youtu.be/DyuXT_i2LfA

Bài 3 : https://youtu.be/CeAIo3yzPqA

Bài 4 : https://youtu.be/PuufGByuyfU

Bài 5 : https://youtu.be/lKptfDqTOmg

Tuần 23 (có 1 bài củng cố thêm)

Bài 1 : https://youtu.be/lc6FrrJFdto

Bài 2 : https://youtu.be/rPsG6ZFie4w

Bài 3 : https://youtu.be/IOKZuMxhcMc

Bài 4 : https://youtu.be/eDb1W-7Dt_s

Bài 5 : https://youtu.be/7-3nyxX0-bI

Bài 6 : https://youtu.be/9b0cf35HG3o

Tuần 24

Bài 1 : https://youtu.be/sUSZH-XXBss

Bài 2 : https://youtu.be/cdxoG77WrTQ

Bài 3 : https://youtu.be/p6KJHIIDRRQ

Bài 4 : https://youtu.be/4qHOzYBa8wE

Bài 5 : https://youtu.be/z4o-pLWLLq8

Tuần 25

Bài 1 : https://youtu.be/kA6PxCXjYrg

Bài 2 : https://youtu.be/Yf5jeiNBtJU

Bài 3 : https://youtu.be/4xnmf-uykfw

Bài 4 : https://youtu.be/8YYri-iRd7c

Bài 5 : https://youtu.be/BGBEkawdEu4

Tuần 26

Bài 1 : https://youtu.be/AsPgzsFgLnI

Bài 2 : https://youtu.be/mbGWrFqGeyw

Bài 3 : https://youtu.be/VenNe2VB1AM

Bài 4 : https://youtu.be/-MGBmOyFjcQ

Bài 5 : https://youtu.be/dbAjCJ-2yUo

Tuần 27 (có 1 bài kiểm tra)

Bài 1 : https://youtu.be/ijJdYLM3SEI

Bài 2 : https://youtu.be/5tQylDAKrkc

Bài 3 : https://youtu.be/c0cQro93OuY

Bài 4 : https://youtu.be/-vlgr_SQY5Y

Tuần 28

Bài 1 : https://youtu.be/0tN2JnAq6oA

Bài 2 : https://youtu.be/g1DJVXict2A

Bài 3 : https://youtu.be/izAuV8VlLBw

Bài 4 : https://youtu.be/F8LCpbAMw2E

Bài 5 : https://youtu.be/ekEvPqSjyIc

Tuần 29

Bài 1 : https://youtu.be/r0HhKiuYrD4

Bài 2 : https://youtu.be/x_uwT6GmLaw

Bài 3 : https://youtu.be/ICbf2Y4VqFo

Bài 4 : https://youtu.be/UkbnpEJ8gAQ

Bài 5 : https://youtu.be/x3Iv-D3mL28

Tuần 30

Bài 1 : https://youtu.be/6WrziZBOqkc

Bài 2 : https://youtu.be/iLDRJJUIKE4

Bài 3 : https://youtu.be/ZTLNMenwd4M

Bài 4 : https://youtu.be/Ccn5WyQL_1Y

Bài 5 : https://youtu.be/ufi9nu7nkHE

Tuần 31

Bài 1 : https://youtu.be/Fz6ggYlDBbk

Bài 2 : https://youtu.be/K7BNic8v544

Bài 3 : https://youtu.be/o9M_c2jVGQE

Bài 4 : https://youtu.be/aZrVqn1tGwc

Bài 5 : https://youtu.be/ZAYdALWKKo0

Tuần 32

Bài 1 : https://youtu.be/wdl0Q1utELE

Bài 2 : https://youtu.be/185F8bF1zoE

Bài 3 : https://youtu.be/6qXOFZj9WWs

Bài 4 : https://youtu.be/r1LhNmz_Tfk

Bài 5 : https://youtu.be/fTB3Y5x-mTk

Tuần 33

Bài 1 : https://youtu.be/eo7SDvaKK1U

Bài 2 : https://youtu.be/DhoV47Ewdjw

Bài 3 : https://youtu.be/0fxTTztIyfw

Bài 4 : https://youtu.be/57yHGLKRUrk

Bài 5 : https://youtu.be/F12WoSRq5ws

Tuần 34

Bài 1 : https://youtu.be/rIr7F5mPVYg

Bài 2 : https://youtu.be/qELDYl3Kzw4

Bài 3 : https://youtu.be/AR2tfOEXiMQ

Bài 4 : https://youtu.be/lJUe5J8tKUc

Bài 5 : https://youtu.be/5ztuRMnIdFw

Tuần 35

Bài 1 : https://youtu.be/wU7am1Dc6B0

Bài 2 : https://youtu.be/dHkl5HyNCB4

Bài 3 : https://youtu.be/N3VyXxYJrT8

Bài 4 : https://youtu.be/x_y1GESGh08

Bài 5 : https://youtu.be/LyLwObS3C_0

Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 3 trang 97, 98


Toán lớp 4 luyện tập trang 98Toán lớp 4 luyện tập chung trang 99


Toán lớp 4 luyện tập chung trang 91Toán lớp 4 luyện tập chung trang 90


Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 2 trang 96Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5 trang 96Toán lớp 4 luyện tập trang 96
Toán lớp 4 luyện tập trang 87


Toán lớp 4 chia cho số có ba chữ số (tt) trang 88Toán lớp 4 chia hai số có chữ số tận cùng là các chữ số 0 trang 80


Toán lớp 4 chia cho số có hai chữ số trang 81


Toán lớp 4 chia cho số có hai chữ số (tt) trang 82Toán lớp 4 luyện tập trang 83Toán lớp 4 chia cho số có hai chữ số (tt) trang 83, 84