ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 GIỮA HỌC KÌ 1, CUỐI HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2021-2022

VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LỚP 5 TỪ TUẦN 1 - 18

Tuần 1

Bài 1 : https://youtu.be/HYk8EopdeGg

Bài 2 : https://youtu.be/NW1CBdcHUE0

Bài 3 : https://youtu.be/-t3HjnTBaDs

Bài 4 : https://youtu.be/Z9n66YHBrBg

Bài 5 : https://youtu.be/aNGfowQyPh0

Tuần 2

Bài 1 : https://youtu.be/JdiUkqPlSi4

Bài 2 : https://youtu.be/ZP9AwwoACIw

Bài 3 : https://youtu.be/Qu3YD-JzeN4

Bài 4 : https://youtu.be/dUKy2JDbRGQ

Bài 5 : https://youtu.be/t851mXB_kDg

Tuần 3

Bài 1 : https://youtu.be/YWdeyDM-dd0

Bài 2 : https://youtu.be/ZGXdtOO13NM

Bài 3 : https://youtu.be/knIh7F4r32g

Bài 4 : https://youtu.be/L5CcEKK8M2M

Bài 5 : https://youtu.be/FeWRTzSDmXg

Tuần 4

Bài 1: https://youtu.be/KPLdRFv_xps

Bài 2: https://youtu.be/I-IkLOGnTsY

Bài 3 : https://youtu.be/AATZNoNa9m0

Bài 4 : https://youtu.be/PqwJ9Cft-pI

Bài 5 : https://youtu.be/peCdBnybsPU

Tuần 5

Bài 1 : https://youtu.be/7t3eko9BJ9c

Bài 2 : https://youtu.be/sRowXRJ5ZtI

Bài 3 : https://youtu.be/LimjyVzh_TQ

Bài 4 : https://youtu.be/7vZtNrx0xPU

Bài 5 : https://youtu.be/i4TG-unMV7k

Tuần 6

Bài 1 : https://youtu.be/Z-EtowMpO_k

Bài 2 : https://youtu.be/kMg0j8o4HcU

Bài 3 : https://youtu.be/-VG2Fbix04I

Bài 4 : https://youtu.be/acyFjK_kTH0

Bài 5 : https://youtu.be/aJDI5xNyxFI

Tuần 7

Bài 1 : https://youtu.be/F1eiBd40Dhg

Bài 2 : https://youtu.be/yC4vbyl7sCs

Bài 3 : https://youtu.be/9TjpkPdmuy8

Bài 4 : https://youtu.be/x9nwSDjKIaI

Bài 5 : https://youtu.be/edNZSkzeIYM

Tuần 8

Bài 1 : https://youtu.be/AKCyC-JksyI

Bài 2 : https://youtu.be/2od2EBaJot0

Bài 3 : https://youtu.be/xxC-iD3usHI

Bài 4 : https://youtu.be/_PXqKt1N5s0

Bài 5 : https://youtu.be/FlK93zI3Rfo

Tuần 9

Bài 1 : https://youtu.be/JF7qwacXtlc

Bài 2 : https://youtu.be/8KMnP37ZV8Q

Bài 3 : https://youtu.be/VIZ6gd8Y0KU

Bài 4 : https://youtu.be/9_wKkM9rk9Q

Bài 5 : https://youtu.be/huKPa8FYcnw

Tuần 10

Bài 1: https://youtu.be/apy-IYtTDmQ

Bài 2: https://youtu.be/US0CClqBjMA

Bài 3: https://youtu.be/R4cy38LYRk4

Bài 4: https://youtu.be/IyKbQvLtLBA

Tuần 11

Bài 1: https://youtu.be/jRfsnW_-wF8

Bài 2: https://youtu.be/dt5WVt-HAJo

Bài 3: https://youtu.be/byrkch6i5so

Bài 4: https://youtu.be/yd6dN55Qd5Q

Bài 5: https://youtu.be/n1zcX7lr2go

Tuần 12

Bài 1: https://youtu.be/NpQ8VsoFVvU

Bài 2: https://youtu.be/gT_qrglBszk

Bài 3: https://youtu.be/yk2ZBodZtj8

Bài 4: https://youtu.be/OqPRc-lv2uY

Bài 5: https://youtu.be/JM8WsKP3R9g

Tuần 13

Bài 1: https://youtu.be/tnMBAZX3L2s

Bài 2: https://youtu.be/t6BKXTvYF8A

Bài 3: https://youtu.be/nY2BrgBcdvE

Bài 4: https://youtu.be/jFwILCGcBrE

Bài 5: https://youtu.be/GAg7C1fKRs4

Tuần 14

Bài 1: https://youtu.be/2sshgNGwr3U

Bài 2: https://youtu.be/kr58fxYkFAg

Bài 3: https://youtu.be/_VIgg9yrRgw

Bài 4: https://youtu.be/SjL6wMQ5xCM

Bài 5: https://youtu.be/l6SkJLuFuZI

Tuần 15

Bài 1: https://youtu.be/dh8KxQLKvk0

Bài 2: https://youtu.be/uzJsHCDz7vk

Bài 3: https://youtu.be/pI0ZsgwQ4cw

Bài 4: https://youtu.be/GbDd3EWmIjA

Bài 5: https://youtu.be/c--f5PNYgHk

Tuần 16

Bài 1: https://youtu.be/63omVmxrV2k

Bài 2: https://youtu.be/6P4yBA6LvCM

Bài 3: https://youtu.be/-wFYYQ9yWKI

Bài 4: https://youtu.be/SSvZQKGg2t0

Bài 5: https://youtu.be/1II9k9dNDaE

Tuần 17

Bài 1: https://youtu.be/743SEMlzAmc

Bài 2: https://youtu.be/YUz0KjV_p4A

Bài 3: https://youtu.be/fXeKldWvs0k

Bài 4: https://youtu.be/M3SAR8vxTmc

Bài 5: https://youtu.be/kQpo-DArV_A

Tuần 18

Bài 1: https://youtu.be/P7a3L_RWdac

Bài 2: https://youtu.be/MF6WmYN5hFU

Bài 3: https://youtu.be/IZGigysCElU

Bài 4: https://youtu.be/2LEM4auHpfY


Toán lớp 5 diện tích hình tam giác trang 87, 88


Toán lớp 5 luyện tập trang 88, 99Toán lớp 5 luyện tập chung trang 89, 90


Toán lớp 5 hình thang trang 91, 92